Middlebury

Xiaojie Jiang

Sections in Fall 2013

Fall 2013

CHNS0101Q-F13 Drill 1 (Jiang)
CHNS0101S-F13 Drill 1 (Jiang)
CHNS0101Y-F13 Drill 2 (Jiang)
CHNS0201W-F13 Drill 1 (Jiang)
CHNS0301A-F13 Lecture (Wang, Jiang)
CHNS0301B-F13 Lecture (Wang, Jiang)
CHNS0400A-F13 Seminar (Jiang, Moran)