Middlebury

Xiaojie Jiang

Sections

Spring 2015

CHNS0103T-S15 Drill 1 (Jiang)
CHNS0202W-S15 Drill 1 (Jiang)
CHNS0202Y-S15 Drill 1 (Jiang)
CHNS0202Z-S15 Drill 1 (Jiang)
CHNS0302Y-S15 Drill 1 (Jiang)
CHNS0302Z-S15 Drill 1 (Jiang)
CHNS0426A-S15 Lecture (Jiang)

Winter 2015

CHNS0102A-W15 Lecture (Wang, Jiang, Qian, Xu, Yang)
CHNS0102B-W15 Lecture (Wang, Jiang, Qian, Xu, Yang)
CHNS0102C-W15 Lecture (Wang, Jiang, Qian, Xu, Yang)

Fall 2014

CHNS0101S-F14 Drill 1 (Jiang)
CHNS0101U-F14 Drill 1 (Jiang)
CHNS0101V-F14 Drill 1 (Jiang)
CHNS0400A-F14 Seminar (Jiang, Moran)
CHNS0425A-F14 Lecture (Jiang)

Spring 2014

CHNS0103R-S14 Drill 1 (Jiang)
CHNS0103S-S14 Drill 1 (Jiang)
CHNS0103U-S14 Drill 1 (Jiang)
CHNS0103W-S14 Drill 2 (Jiang)
CHNS0103Y-S14 Drill 2 (Jiang)
CHNS0103Z-S14 Drill 2 (Jiang)
CHNS0202V-S14 Drill 1 (Jiang)
CHNS0426A-S14 Lecture (Jiang)

Winter 2014

CHNS0102A-W14 Lecture (Wiebe, Du, Jiang, Wang, Yang)
CHNS0102B-W14 Lecture (Wiebe, Du, Jiang, Wang, Yang)
CHNS0102C-W14 Lecture (Wiebe, Du, Jiang, Wang, Yang)

Fall 2013

CHNS0101Q-F13 Drill 1 (Jiang)
CHNS0101S-F13 Drill 1 (Jiang)
CHNS0101Y-F13 Drill 2 (Jiang)
CHNS0201W-F13 Drill 1 (Jiang)
CHNS0301A-F13 Lecture (Wang, Jiang)
CHNS0301B-F13 Lecture (Wang, Jiang)
CHNS0400A-F13 Seminar (Jiang, Moran)

Summer 2011

CHNS3201A-L11 Lecture (Bao, Chang, Chen, Cui, Hou, Jiang, Pelzl, Qian, Shu, Yuan, Zhang)
CHNS3202A-L11 Lecture (Zhang, Bao, Chang, Chen, Cui, Hou, Jiang, Pelzl, Qian, Shu, Yuan)
CHNS3203A-L11 Lecture (Bao, Chang, Chen, Cui, Hou, Jiang, Pelzl, Qian, Shu, Yuan, Zhang)
CHNS3204A-L11 Lecture (Bao, Chang, Chen, Cui, Hou, Jiang, Pelzl, Qian, Shu, Yuan, Zhang)