Middlebury

PrgGender/Sexuality/Fem. Study

Sections

Spring 2025

GSFS0105A-S25 Lecture
GSFS0114A-S25 Lecture
GSFS0172A-S25 Lecture
GSFS0200A-S25 Lecture
GSFS0206A-S25 Lecture
GSFS0206B-S25 Lecture
GSFS0206Z-S25 Discussion
GSFS0207A-S25 Lecture
GSFS0207B-S25 Lecture
GSFS0210A-S25 Lecture
GSFS0214A-S25 Lecture
GSFS0289A-S25 Lecture
GSFS0291A-S25 Lecture
GSFS0302A-S25 Seminar
GSFS0314A-S25 Lecture
GSFS0338A-S25 Seminar
GSFS0358A-S25 Lecture
GSFS0366A-S25 Lecture
GSFS0372A-S25 Lecture
GSFS0414A-S25 Seminar
GSFS0462A-S25 Seminar
GSFS0500A-S25 Independent Study
GSFS0500C-S25 Independent Study
GSFS0700A-S25 Senior Work
GSFS0700C-S25 Senior Work
GSFS0710A-S25 Senior Work
GSFS0710C-S25 Senior Work
GSFS0710D-S25 Senior Work

Winter 2025

GSFS0500C-W25 Independent Study
GSFS0500D-W25 Independent Study
GSFS0700C-W25 Senior Work
GSFS0700D-W25 Senior Work
GSFS0710C-W25 Senior Work
GSFS0710D-W25 Senior Work
GSFS1012A-W25 Lecture
GSFS1013A-W25 Lecture
GSFS1035A-W25 Lecture

Fall 2024

GSFS0191A-F24 Lecture
GSFS0200A-F24 Lecture
GSFS0207A-F24 Lecture
GSFS0218A-F24 Lecture
GSFS0238A-F24 Lecture
GSFS0242A-F24 Lecture
GSFS0256A-F24 Lecture
GSFS0262A-F24 Lecture
GSFS0311A-F24 Lecture
GSFS0318A-F24 Lecture
GSFS0320A-F24 Lecture
GSFS0334A-F24 Lecture
GSFS0358A-F24 Lecture
GSFS0374A-F24 Lecture
GSFS0435A-F24 Seminar
GSFS0487A-F24 Seminar
GSFS0487B-F24 Seminar
GSFS0500A-F24 Independent Study
GSFS0500C-F24 Independent Study
GSFS0500D-F24 Independent Study
GSFS0700A-F24 Senior Work
GSFS0700C-F24 Senior Work
GSFS0700D-F24 Senior Work
GSFS0710A-F24 Senior Work
GSFS0710C-F24 Senior Work
GSFS0710D-F24 Senior Work
GSFS0710E-F24 Senior Work

Spring 2024

GSFS0114A-S24 Lecture
GSFS0172A-S24 Lecture
GSFS0206A-S24 Lecture
GSFS0206B-S24 Lecture
GSFS0206Z-S24 Discussion
GSFS0207A-S24 Lecture
GSFS0207B-S24 Lecture
GSFS0211A-S24 Lecture
GSFS0214A-S24 Lecture
GSFS0254A-S24 Lecture
GSFS0264A-S24 Lecture
GSFS0291A-S24 Lecture
GSFS0320A-S24 Lecture
GSFS0337A-S24 Lecture
GSFS0358A-S24 Lecture
GSFS0363A-S24 Seminar
GSFS0389A-S24 Lecture
GSFS0462A-S24 Seminar
GSFS0500A-S24 Independent Study
GSFS0500C-S24 Independent Study
GSFS0700A-S24 Senior Work
GSFS0700C-S24 Senior Work
GSFS0710A-S24 Senior Work
GSFS0710C-S24 Senior Work
GSFS0710D-S24 Senior Work

Winter 2024

GSFS0500C-W24 Independent Study
GSFS0500D-W24 Independent Study
GSFS0700C-W24 Senior Work
GSFS0700D-W24 Senior Work
GSFS0710C-W24 Senior Work
GSFS0710D-W24 Senior Work
GSFS1012A-W24 Lecture
GSFS1013A-W24 Lecture
GSFS1035A-W24 Lecture

Fall 2023

GSFS0191A-F23 Lecture
GSFS0200A-F23 Lecture
GSFS0205A-F23 Lecture
GSFS0209A-F23 Lecture
GSFS0218A-F23 Lecture
GSFS0225A-F23 Lecture
GSFS0262A-F23 Lecture
GSFS0289A-F23 Lecture
GSFS0310A-F23 Lecture
GSFS0353A-F23 Seminar
GSFS0435A-F23 Seminar
GSFS0442A-F23 Seminar
GSFS0492A-F23 Seminar
GSFS0500A-F23 Independent Study
GSFS0500B-F23 Independent Study
GSFS0500C-F23 Independent Study
GSFS0500D-F23 Independent Study
GSFS0500E-F23 Independent Study
GSFS0700A-F23 Senior Work
GSFS0700B-F23 Senior Work
GSFS0700C-F23 Senior Work
GSFS0700D-F23 Senior Work
GSFS0700E-F23 Senior Work
GSFS0710A-F23 Senior Work
GSFS0710B-F23 Senior Work
GSFS0710C-F23 Senior Work
GSFS0710D-F23 Senior Work
GSFS0710E-F23 Senior Work

Spring 2023

GSFS0172A-S23 Lecture
GSFS0205A-S23 Lecture
GSFS0223A-S23 Lecture
GSFS0235A-S23 Lecture
GSFS0250A-S23 Lecture
GSFS0265A-S23 Lecture
GSFS0278A-S23 Lecture
GSFS0291A-S23 Lecture
GSFS0313A-S23 Lecture
GSFS0320A-S23 Lecture
GSFS0329A-S23 Lecture
GSFS0337A-S23 Lecture
GSFS0384A-S23 Seminar
GSFS0402A-S23 Seminar
GSFS0414A-S23 Seminar
GSFS0419A-S23 Seminar
GSFS0500A-S23 Independent Study
GSFS0500B-S23 Independent Study
GSFS0500C-S23 Independent Study
GSFS0500D-S23 Independent Study
GSFS0700A-S23 Senior Work
GSFS0700B-S23 Senior Work
GSFS0700C-S23 Senior Work
GSFS0700D-S23 Senior Work
GSFS0700F-S23 Senior Work
GSFS0710A-S23 Senior Work
GSFS0710B-S23 Senior Work
GSFS0710C-S23 Senior Work
GSFS0710D-S23 Senior Work

Winter 2023

GSFS0500B-W23 Independent Study
GSFS0500C-W23 Independent Study
GSFS0500D-W23 Independent Study
GSFS0500E-W23 Independent Study
GSFS0700B-W23 Senior Work
GSFS0700C-W23 Senior Work
GSFS0700D-W23 Senior Work
GSFS0700E-W23 Senior Work
GSFS0700H-W23 Senior Work
GSFS0710B-W23 Senior Work
GSFS0710C-W23 Senior Work
GSFS0710D-W23 Senior Work
GSFS0710E-W23 Senior Work
GSFS0710H-W23 Senior Work
GSFS1015A-W23 Lecture

Fall 2022

GSFS0191A-F22 Lecture
GSFS0209A-F22 Lecture
GSFS0210A-F22 Lecture
GSFS0242A-F22 Lecture
GSFS0288A-F22 Lecture
GSFS0289A-F22 Lecture
GSFS0304A-F22 Lecture
GSFS0358A-F22 Lecture
GSFS0358Z-F22 Screening
GSFS0373A-F22 Lecture
GSFS0373X-F22 Discussion
GSFS0373Y-F22 Discussion
GSFS0373Z-F22 Discussion
GSFS0374A-F22 Lecture
GSFS0389A-F22 Lecture
GSFS0435A-F22 Seminar
GSFS0443A-F22 Seminar
GSFS0458A-F22 Seminar
GSFS0500A-F22 Independent Study
GSFS0500B-F22 Independent Study
GSFS0500C-F22 Independent Study
GSFS0500D-F22 Independent Study
GSFS0500E-F22 Independent Study
GSFS0700A-F22 Senior Work
GSFS0700B-F22 Senior Work
GSFS0700C-F22 Senior Work
GSFS0700D-F22 Senior Work
GSFS0700E-F22 Senior Work
GSFS0710A-F22 Senior Work
GSFS0710B-F22 Senior Work
GSFS0710C-F22 Senior Work
GSFS0710D-F22 Senior Work
GSFS0710E-F22 Senior Work

Spring 2022

GSFS0172A-S22 Lecture
GSFS0200A-S22 Lecture
GSFS0223A-S22 Lecture
GSFS0254A-S22 Lecture
GSFS0265A-S22 Lecture
GSFS0266A-S22 Lecture
GSFS0266B-S22 Lecture
GSFS0268A-S22 Lecture
GSFS0289A-S22 Lecture
GSFS0291A-S22 Lecture
GSFS0308A-S22 Seminar
GSFS0320A-S22 Lecture
GSFS0325A-S22 Lecture
GSFS0329A-S22 Lecture
GSFS0337A-S22 Lecture
GSFS0338A-S22 Seminar
GSFS0363A-S22 Seminar
GSFS0442A-S22 Seminar
GSFS0500A-S22 Independent Study
GSFS0500B-S22 Independent Study
GSFS0500C-S22 Independent Study
GSFS0500D-S22 Independent Study
GSFS0500E-S22 Independent Study
GSFS0700A-S22 Senior Work
GSFS0700B-S22 Senior Work
GSFS0700C-S22 Senior Work
GSFS0700D-S22 Senior Work
GSFS0700E-S22 Senior Work
GSFS0700F-S22 Senior Work
GSFS0710A-S22 Senior Work
GSFS0710B-S22 Senior Work
GSFS0710C-S22 Senior Work
GSFS0710D-S22 Senior Work
GSFS0710E-S22 Senior Work

Winter 2022

GSFS0500B-W22 Independent Study
GSFS0500C-W22 Independent Study
GSFS0500D-W22 Independent Study
GSFS0500E-W22 Independent Study
GSFS0700B-W22 Senior Work
GSFS0700C-W22 Senior Work
GSFS0700D-W22 Senior Work
GSFS0700E-W22 Senior Work
GSFS0700H-W22 Senior Work
GSFS0710B-W22 Senior Work
GSFS0710C-W22 Senior Work
GSFS0710D-W22 Senior Work
GSFS0710E-W22 Senior Work
GSFS0710H-W22 Senior Work
GSFS1010A-W22 Lecture
GSFS1020A-W22 Lecture
GSFS1026A-W22 Lecture

Fall 2021

GSFS0191A-F21 Lecture
GSFS0200A-F21 Lecture
GSFS0207A-F21 Lecture
GSFS0209A-F21 Lecture
GSFS0218A-F21 Lecture
GSFS0242A-F21 Lecture
GSFS0261A-F21 Lecture
GSFS0284A-F21 Lecture
GSFS0288A-F21 Lecture
GSFS0313A-F21 Lecture
GSFS0329A-F21 Lecture
GSFS0373A-F21 Lecture
GSFS0373Y-F21 Discussion
GSFS0373Z-F21 Discussion
GSFS0376A-F21 Lecture
GSFS0435A-F21 Seminar
GSFS0489A-F21 Seminar
GSFS0500A-F21 Independent Study
GSFS0500B-F21 Independent Study
GSFS0500C-F21 Independent Study
GSFS0500D-F21 Independent Study
GSFS0500E-F21 Independent Study
GSFS0700A-F21 Senior Work
GSFS0700B-F21 Senior Work
GSFS0700C-F21 Senior Work
GSFS0700D-F21 Senior Work
GSFS0700E-F21 Senior Work
GSFS0710A-F21 Senior Work
GSFS0710B-F21 Senior Work
GSFS0710C-F21 Senior Work
GSFS0710D-F21 Senior Work
GSFS0710E-F21 Senior Work

Spring 2021

GSFS0172A-S21 Lecture
GSFS0191A-S21 Lecture
GSFS0200A-S21 Lecture
GSFS0205A-S21 Lecture
GSFS0209A-S21 Lecture
GSFS0210A-S21 Lecture
GSFS0223A-S21 Lecture
GSFS0234A-S21 Lecture
GSFS0303A-S21 Lecture
GSFS0308A-S21 Seminar
GSFS0314A-S21 Lecture
GSFS0320A-S21 Lecture
GSFS0337A-S21 Lecture
GSFS0358A-S21 Lecture
GSFS0358Z-S21 Screening
GSFS0458A-S21 Seminar
GSFS0462A-S21 Seminar
GSFS0500B-S21 Independent Study
GSFS0500C-S21 Independent Study
GSFS0500D-S21 Independent Study
GSFS0500E-S21 Independent Study
GSFS0500F-S21 Independent Study
GSFS0700B-S21 Senior Work
GSFS0700C-S21 Senior Work
GSFS0700D-S21 Senior Work
GSFS0700E-S21 Senior Work
GSFS0700F-S21 Senior Work
GSFS0700G-S21 Senior Work
GSFS0710B-S21 Senior Work
GSFS0710C-S21 Senior Work
GSFS0710D-S21 Senior Work
GSFS0710E-S21 Senior Work
GSFS0710F-S21 Senior Work

Winter 2021

GSFS0500B-W21 Independent Study
GSFS0500C-W21 Independent Study
GSFS0500D-W21 Independent Study
GSFS0500E-W21 Independent Study
GSFS0700B-W21 Senior Work
GSFS0700C-W21 Senior Work
GSFS0700D-W21 Senior Work
GSFS0710B-W21 Senior Work
GSFS0710C-W21 Senior Work
GSFS0710D-W21 Senior Work
GSFS0710E-W21 Senior Work

Fall 2020

GSFS0114A-F20 Lecture
GSFS0114X-F20 Discussion
GSFS0114Y-F20 Discussion
GSFS0114Z-F20 Discussion
GSFS0200A-F20 Lecture
GSFS0200Y-F20 Discussion
GSFS0200Z-F20 Discussion
GSFS0205A-F20 Lecture
GSFS0205Y-F20 Discussion
GSFS0205Z-F20 Discussion
GSFS0250A-F20 Lecture
GSFS0268A-F20 Lecture
GSFS0268B-F20 Lecture
GSFS0268C-F20 Lecture
GSFS0284A-F20 Lecture
GSFS0288A-F20 Lecture
GSFS0288B-F20 Lecture
GSFS0289A-F20 Lecture
GSFS0289Y-F20 Discussion
GSFS0289Z-F20 Discussion
GSFS0304A-F20 Lecture
GSFS0313A-F20 Lecture
GSFS0313Y-F20 Discussion
GSFS0313Z-F20 Discussion
GSFS0358A-F20 Lecture
GSFS0376A-F20 Lecture
GSFS0384A-F20 Seminar
GSFS0434A-F20 Seminar
GSFS0435A-F20 Seminar
GSFS0443A-F20 Seminar
GSFS0500B-F20 Independent Study
GSFS0500C-F20 Independent Study
GSFS0500D-F20 Independent Study
GSFS0700B-F20 Senior Work
GSFS0700C-F20 Senior Work
GSFS0700D-F20 Senior Work
GSFS0700E-F20 Senior Work
GSFS0710B-F20 Senior Work
GSFS0710C-F20 Senior Work
GSFS0710D-F20 Senior Work

Spring 2020

GSFS0172A-S20 Lecture
GSFS0200A-S20 Lecture
GSFS0211A-S20 Lecture
GSFS0214A-S20 Lecture
GSFS0303A-S20 Lecture
GSFS0308A-S20 Seminar
GSFS0311A-S20 Lecture
GSFS0314A-S20 Lecture
GSFS0320A-S20 Lecture
GSFS0325A-S20 Lecture
GSFS0329A-S20 Lecture
GSFS0338A-S20 Seminar
GSFS0393A-S20 Seminar
GSFS0425A-S20 Seminar
GSFS0443A-S20 Seminar
GSFS0500B-S20 Independent Study
GSFS0500C-S20 Independent Study
GSFS0500D-S20 Independent Study
GSFS0500E-S20 Independent Study
GSFS0700B-S20 Senior Work
GSFS0700C-S20 Senior Work
GSFS0700D-S20 Senior Work
GSFS0700E-S20 Senior Work
GSFS0700F-S20 Senior Work
GSFS0710B-S20 Senior Work
GSFS0710C-S20 Senior Work
GSFS0710D-S20 Senior Work

Winter 2020

GSFS0203A-W20 Lecture
GSFS0288A-W20 Lecture
GSFS0500B-W20 Independent Study
GSFS0500C-W20 Independent Study
GSFS0500D-W20 Independent Study
GSFS0500E-W20 Independent Study
GSFS0700B-W20 Senior Work
GSFS0700C-W20 Senior Work
GSFS0700D-W20 Senior Work
GSFS0710B-W20 Senior Work
GSFS0710D-W20 Senior Work
GSFS0710E-W20 Senior Work

Fall 2019

GSFS0191A-F19 Lecture
GSFS0200A-F19 Lecture
GSFS0205A-F19 Lecture
GSFS0206A-F19 Lecture
GSFS0206B-F19 Lecture
GSFS0208A-F19 Lecture
GSFS0209A-F19 Lecture
GSFS0210A-F19 Lecture
GSFS0215A-F19 Seminar
GSFS0218A-F19 Lecture
GSFS0225A-F19 Lecture
GSFS0234A-F19 Lecture
GSFS0235A-F19 Seminar
GSFS0261A-F19 Lecture
GSFS0289A-F19 Lecture
GSFS0324A-F19 Seminar
GSFS0372A-F19 Lecture
GSFS0373A-F19 Lecture
GSFS0373X-F19 Discussion
GSFS0373Y-F19 Discussion
GSFS0373Z-F19 Discussion
GSFS0384A-F19 Seminar
GSFS0402A-F19 Seminar
GSFS0419A-F19 Seminar
GSFS0435A-F19 Seminar
GSFS0442A-F19 Seminar
GSFS0500B-F19 Independent Study
GSFS0500C-F19 Independent Study
GSFS0500D-F19 Independent Study
GSFS0700B-F19 Senior Work
GSFS0700C-F19 Senior Work
GSFS0700D-F19 Senior Work
GSFS0710B-F19 Senior Work
GSFS0710C-F19 Senior Work
GSFS0710D-F19 Senior Work

Spring 2019

GSFS0172A-S19 Lecture
GSFS0202A-S19 Lecture
GSFS0211A-S19 Lecture
GSFS0223A-S19 Lecture
GSFS0224A-S19 Lecture
GSFS0254A-S19 Lecture
GSFS0269A-S19 Lecture
GSFS0289A-S19 Lecture
GSFS0300A-S19 Lecture
GSFS0303A-S19 Lecture
GSFS0305A-S19 Lecture
GSFS0325A-S19 Lecture
GSFS0372A-S19 Lecture
GSFS0443A-S19 Seminar
GSFS0500B-S19 Independent Study
GSFS0500C-S19 Independent Study
GSFS0500D-S19 Independent Study
GSFS0500E-S19 Independent Study
GSFS0500F-S19 Independent Study
GSFS0700B-S19 Senior Work
GSFS0700C-S19 Senior Work
GSFS0700D-S19 Senior Work
GSFS0700E-S19 Senior Work
GSFS0700F-S19 Senior Work
GSFS0700G-S19 Senior Work
GSFS0710B-S19 Senior Work
GSFS0710C-S19 Senior Work
GSFS0710D-S19 Senior Work

Winter 2019

GSFS0420A-W19 Lecture
GSFS0500B-W19 Independent Study
GSFS0500C-W19 Independent Study
GSFS0500D-W19 Independent Study
GSFS0500E-W19 Independent Study
GSFS0700B-W19 Senior Work
GSFS0700C-W19 Senior Work
GSFS0700D-W19 Senior Work
GSFS0710D-W19 Senior Work
GSFS1005A-W19 Lecture
GSFS1043A-W19 Lecture

Fall 2018

GSFS0172A-F18 Lecture
GSFS0191A-F18 Lecture
GSFS0200A-F18 Lecture
GSFS0250A-F18 Lecture
GSFS0284A-F18 Lecture
GSFS0307A-F18 Lecture
GSFS0313A-F18 Lecture
GSFS0329A-F18 Lecture
GSFS0332A-F18 Lecture
GSFS0335A-F18 Lecture
GSFS0338A-F18 Seminar
GSFS0358A-F18 Lecture
GSFS0372A-F18 Lecture
GSFS0373A-F18 Lecture
GSFS0435A-F18 Seminar
GSFS0500B-F18 Independent Study
GSFS0500C-F18 Independent Study
GSFS0500D-F18 Independent Study
GSFS0700B-F18 Senior Work
GSFS0700C-F18 Senior Work
GSFS0700D-F18 Senior Work
GSFS0710B-F18 Senior Work
GSFS0710C-F18 Senior Work
GSFS0710D-F18 Senior Work

Spring 2018

GSFS0172A-S18 Lecture
GSFS0180A-S18 Lecture
GSFS0205A-S18 Lecture
GSFS0209A-S18 Lecture
GSFS0209X-S18 Discussion
GSFS0209Y-S18 Discussion
GSFS0211A-S18 Lecture
GSFS0223A-S18 Lecture
GSFS0267A-S18 Lecture
GSFS0289A-S18 Lecture
GSFS0290A-S18 Lecture
GSFS0290Y-S18 Discussion
GSFS0290Z-S18 Discussion
GSFS0303A-S18 Lecture
GSFS0305A-S18 Lecture
GSFS0314A-S18 Lecture
GSFS0320A-S18 Lecture
GSFS0325A-S18 Lecture
GSFS0328A-S18 Seminar
GSFS0329A-S18 Lecture
GSFS0331A-S18 Lecture
GSFS0331B-S18 Lecture
GSFS0425A-S18 Seminar
GSFS0434A-S18 Seminar
GSFS0500B-S18 Independent Study
GSFS0500C-S18 Independent Study
GSFS0500D-S18 Independent Study
GSFS0500E-S18 Independent Study
GSFS0700B-S18 Senior Work
GSFS0700C-S18 Senior Work
GSFS0700D-S18 Senior Work
GSFS0700E-S18 Senior Work
GSFS0700F-S18 Senior Work
GSFS0710B-S18 Senior Work
GSFS0710C-S18 Senior Work
GSFS0710D-S18 Senior Work

Winter 2018

GSFS0500B-W18 Independent Study
GSFS0500C-W18 Independent Study
GSFS0500D-W18 Independent Study
GSFS0500E-W18 Independent Study
GSFS0700B-W18 Senior Work
GSFS0700C-W18 Senior Work
GSFS0700D-W18 Senior Work
GSFS1005A-W18 Lecture

Fall 2017

GSFS0105A-F17 Lecture
GSFS0191A-F17 Lecture
GSFS0200A-F17 Lecture
GSFS0205A-F17 Lecture
GSFS0207A-F17 Lecture
GSFS0207B-F17 Lecture
GSFS0208A-F17 Lecture
GSFS0220A-F17 Lecture
GSFS0225A-F17 Lecture
GSFS0234A-F17 Lecture
GSFS0261A-F17 Lecture
GSFS0284A-F17 Lecture
GSFS0302A-F17 Lecture
GSFS0304A-F17 Lecture
GSFS0307A-F17 Lecture
GSFS0329A-F17 Lecture
GSFS0376A-F17 Lecture
GSFS0383A-F17 Seminar
GSFS0384A-F17 Seminar
GSFS0435A-F17 Seminar
GSFS0438A-F17 Seminar
GSFS0438B-F17 Seminar
GSFS0500A-F17 Independent Study
GSFS0500B-F17 Independent Study
GSFS0500C-F17 Independent Study
GSFS0500D-F17 Independent Study
GSFS0700A-F17 Senior Work
GSFS0700B-F17 Senior Work
GSFS0700C-F17 Senior Work
GSFS0700D-F17 Senior Work
GSFS0710A-F17 Senior Work
GSFS0710B-F17 Senior Work
GSFS0710C-F17 Senior Work
GSFS0710D-F17 Senior Work

Spring 2017

GSFS0189A-S17 Lecture
GSFS0206A-S17 Lecture
GSFS0206B-S17 Lecture
GSFS0206Z-S17 Discussion
GSFS0207A-S17 Lecture
GSFS0207B-S17 Lecture
GSFS0209A-S17 Lecture
GSFS0224A-S17 Lecture
GSFS0225A-S17 Lecture
GSFS0230A-S17 Lecture
GSFS0254A-S17 Lecture
GSFS0285A-S17 Lecture
GSFS0303A-S17 Lecture
GSFS0304A-S17 Lecture
GSFS0314A-S17 Lecture
GSFS0314B-S17 Lecture
GSFS0320A-S17 Lecture
GSFS0334A-S17 Lecture
GSFS0388A-S17 Lecture
GSFS0419A-S17 Seminar
GSFS0430A-S17 Seminar
GSFS0440A-S17 Seminar
GSFS0443A-S17 Seminar
GSFS0458A-S17 Seminar
GSFS0500A-S17 Independent Study
GSFS0500B-S17 Independent Study
GSFS0500C-S17 Independent Study
GSFS0500D-S17 Independent Study
GSFS0700A-S17 Senior Work
GSFS0700B-S17 Senior Work
GSFS0700C-S17 Senior Work
GSFS0700D-S17 Senior Work
GSFS0710A-S17 Senior Work
GSFS0710C-S17 Senior Work
GSFS0710D-S17 Senior Work

Winter 2017

GSFS0500A-W17 Independent Study
GSFS0500B-W17 Independent Study
GSFS0500C-W17 Independent Study
GSFS0500D-W17 Independent Study
GSFS0700A-W17 Senior Work
GSFS0700B-W17 Senior Work
GSFS0700C-W17 Senior Work
GSFS0700D-W17 Senior Work
GSFS0710A-W17 Senior Work
GSFS1006A-W17 Lecture

Fall 2016

GSFS0180A-F16 Lecture
GSFS0189A-F16 Lecture
GSFS0191A-F16 Lecture
GSFS0200A-F16 Lecture
GSFS0208A-F16 Lecture
GSFS0223A-F16 Lecture
GSFS0250A-F16 Lecture
GSFS0250B-F16 Lecture
GSFS0261A-F16 Lecture
GSFS0264A-F16 Lecture
GSFS0267A-F16 Lecture
GSFS0284A-F16 Lecture
GSFS0307A-F16 Lecture
GSFS0329A-F16 Lecture
GSFS0329B-F16 Lecture
GSFS0343A-F16 Seminar
GSFS0373A-F16 Lecture
GSFS0373X-F16 Discussion
GSFS0373Y-F16 Discussion
GSFS0373Z-F16 Discussion
GSFS0376A-F16 Lecture
GSFS0382A-F16 Lecture
GSFS0384A-F16 Seminar
GSFS0413A-F16 Seminar
GSFS0500A-F16 Independent Study
GSFS0500B-F16 Independent Study
GSFS0500C-F16 Independent Study
GSFS0500D-F16 Independent Study
GSFS0700A-F16 Senior Work
GSFS0700B-F16 Senior Work
GSFS0700C-F16 Senior Work
GSFS0700D-F16 Senior Work
GSFS0710A-F16 Senior Work
GSFS0710B-F16 Senior Work
GSFS0710C-F16 Senior Work
GSFS0710D-F16 Senior Work

Spring 2016

GSFS0172A-S16 Lecture
GSFS0191A-S16 Lecture
GSFS0200A-S16 Lecture
GSFS0207A-S16 Lecture
GSFS0207B-S16 Lecture
GSFS0209A-S16 Lecture
GSFS0223A-S16 Lecture
GSFS0224A-S16 Lecture
GSFS0236A-S16 Lecture
GSFS0236B-S16 Lecture
GSFS0280A-S16 Lecture
GSFS0280B-S16 Lecture
GSFS0280X-S16 Discussion
GSFS0280Y-S16 Discussion
GSFS0280Z-S16 Discussion
GSFS0284A-S16 Lecture
GSFS0285A-S16 Lecture
GSFS0307A-S16 Lecture
GSFS0320A-S16 Lecture
GSFS0323A-S16 Seminar
GSFS0323B-S16 Seminar
GSFS0356A-S16 Lecture
GSFS0358A-S16 Lecture
GSFS0361A-S16 Lecture
GSFS0376A-S16 Lecture
GSFS0388A-S16 Lecture
GSFS0393A-S16 Seminar
GSFS0457A-S16 Seminar
GSFS0457B-S16 Seminar
GSFS0500A-S16 Independent Study
GSFS0500B-S16 Independent Study
GSFS0500C-S16 Independent Study
GSFS0500D-S16 Independent Study
GSFS0700A-S16 Senior Work
GSFS0700B-S16 Senior Work
GSFS0710A-S16 Senior Work
GSFS0710B-S16 Senior Work
GSFS0710D-S16 Senior Work

Winter 2016

GSFS0500A-W16 Independent Study
GSFS0500B-W16 Independent Study
GSFS0500D-W16 Independent Study
GSFS0700A-W16 Senior Work
GSFS0700B-W16 Senior Work
GSFS0710A-W16 Seminar
GSFS1005A-W16 Lecture

Fall 2015

GSFS0191A-F15 Lecture
GSFS0200A-F15 Lecture
GSFS0204A-F15 Lecture
GSFS0234A-F15 Lecture
GSFS0234B-F15 Lecture
GSFS0241A-F15 Lecture
GSFS0250A-F15 Lecture
GSFS0267A-F15 Lecture
GSFS0301A-F15 Seminar
GSFS0304A-F15 Lecture
GSFS0304B-F15 Lecture
GSFS0340A-F15 Lecture
GSFS0344A-F15 Lecture
GSFS0373A-F15 Lecture
GSFS0373X-F15 Discussion
GSFS0373Y-F15 Discussion
GSFS0373Z-F15 Discussion
GSFS0393A-F15 Seminar
GSFS0405A-F15 Seminar
GSFS0412A-F15 Seminar
GSFS0500A-F15 Independent Study
GSFS0500B-F15 Independent Study
GSFS0500C-F15 Independent Study
GSFS0500D-F15 Independent Study
GSFS0700A-F15 Senior Work
GSFS0700B-F15 Senior Work
GSFS0700C-F15 Senior Work
GSFS0710A-F15 Senior Work
GSFS0710B-F15 Senior Work
GSFS0710C-F15 Senior Work
GSFS0710D-F15 Senior Work

Spring 2015

GSFS0102A-S15 Lecture
GSFS0102B-S15 Lecture
GSFS0200A-S15 Lecture
GSFS0207A-S15 Lecture
GSFS0208A-S15 Lecture
GSFS0209A-S15 Lecture
GSFS0225A-S15 Lecture
GSFS0267A-S15 Lecture
GSFS0285A-S15 Lecture
GSFS0285Z-S15 Lab
GSFS0303A-S15 Lecture
GSFS0320A-S15 Lecture
GSFS0372A-S15 Lecture
GSFS0393A-S15 Seminar
GSFS0402A-S15 Seminar
GSFS0413A-S15 Seminar
GSFS0500A-S15 Independent Study
GSFS0500C-S15 Independent Study
GSFS0700A-S15 Senior Work
GSFS0700C-S15 Senior Work
GSFS0710A-S15 Senior Work
GSFS0710C-S15 Senior Work

Winter 2015

GSFS0500A-W15 Independent Study
GSFS0500B-W15 Independent Study
GSFS0500C-W15 Independent Study
GSFS0700A-W15 Senior Work
GSFS0700B-W15 Senior Work
GSFS0700C-W15 Senior Work
GSFS0710A-W15 Senior Work
GSFS0710B-W15 Senior Work
GSFS0710C-W15 Senior Work

Fall 2014

GSFS0191A-F14 Lecture
GSFS0200A-F14 Lecture
GSFS0212A-F14 Lecture
GSFS0241A-F14 Lecture
GSFS0245A-F14 Lecture
GSFS0258A-F14 Lecture
GSFS0284A-F14 Lecture
GSFS0290A-F14 Lecture
GSFS0290Y-F14 Discussion
GSFS0290Z-F14 Discussion
GSFS0315A-F14 Lecture
GSFS0338A-F14 Seminar
GSFS0373A-F14 Lecture
GSFS0373X-F14 Discussion
GSFS0373Y-F14 Discussion
GSFS0373Z-F14 Discussion
GSFS0383A-F14 Seminar
GSFS0391A-F14 Seminar
GSFS0434A-F14 Seminar
GSFS0500A-F14 Independent Study
GSFS0500B-F14 Independent Study
GSFS0500C-F14 Independent Study
GSFS0700A-F14 Senior Work
GSFS0700B-F14 Senior Work
GSFS0700C-F14 Senior Work
GSFS0710A-F14 Senior Work
GSFS0710B-F14 Senior Work
GSFS0710C-F14 Senior Work

Spring 2014

GSFS0172A-S14 Lecture
GSFS0200A-S14 Lecture
GSFS0264A-S14 Lecture
GSFS0285A-S14 Lecture
GSFS0285B-S14 Lecture
GSFS0285Z-S14 Lab
GSFS0304A-S14 Lecture
GSFS0304B-S14 Lecture
GSFS0314A-S14 Lecture
GSFS0314B-S14 Lecture
GSFS0320A-S14 Lecture
GSFS0330A-S14 Lecture
GSFS0341A-S14 Seminar
GSFS0371A-S14 Lecture
GSFS0372A-S14 Lecture
GSFS0388A-S14 Lecture
GSFS0393A-S14 Seminar
GSFS0413A-S14 Seminar
GSFS0419A-S14 Seminar
GSFS0438A-S14 Seminar
GSFS0500A-S14 Independent Study
GSFS0500B-S14 Independent Study
GSFS0500C-S14 Independent Study
GSFS0700A-S14 Senior Work
GSFS0700B-S14 Senior Work
GSFS0700C-S14 Senior Work
GSFS0710A-S14 Senior Work
GSFS0710B-S14 Senior Work
GSFS0710C-S14 Senior Work

Winter 2014

GSFS0500A-W14 Independent Study
GSFS0500B-W14 Independent Study
GSFS0500C-W14 Independent Study
GSFS0700A-W14 Senior Work
GSFS0700B-W14 Senior Work
GSFS0700C-W14 Senior Work
GSFS0710A-W14 Senior Work
GSFS0710B-W14 Senior Work
GSFS0710C-W14 Senior Work
GSFS1001A-W14 Lecture
GSFS1016A-W14 Lecture

Fall 2013

GSFS0191A-F13 Lecture
GSFS0200A-F13 Lecture
GSFS0212A-F13 Lecture
GSFS0234A-F13 Lecture
GSFS0250A-F13 Lecture
GSFS0307A-F13 Lecture
GSFS0326A-F13 Lecture
GSFS0368A-F13 Lecture
GSFS0373A-F13 Lecture
GSFS0373X-F13 Discussion
GSFS0373Y-F13 Discussion
GSFS0373Z-F13 Discussion
GSFS0406A-F13 Seminar
GSFS0500A-F13 Independent Study
GSFS0500B-F13 Independent Study
GSFS0500C-F13 Independent Study
GSFS0700A-F13 Senior Work
GSFS0700B-F13 Senior Work
GSFS0700C-F13 Senior Work
GSFS0710A-F13 Senior Work
GSFS0710B-F13 Senior Work
GSFS0710C-F13 Senior Work