Middlebury

Chinese

Sections in Summer 2013

Summer 2013

CHNS3101A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3102A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3103A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3104A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3201A-L13 Lecture (Zhang, Chiu, Cui, Wu, Wu, Yang, Zhao, Zheng)
CHNS3202A-L13 Lecture (Zhang, Chiu, Cui, Wu, Wu, Yang, Zhao, Zheng)
CHNS3203A-L13 Lecture (Zhang, Chiu, Cui, Wu, Wu, Yang, Zhao, Zheng)
CHNS3204A-L13 Lecture (Zhang, Chiu, Cui, Wu, Wu, Yang, Zhao, Zheng)
CHNS3298A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3299A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3301A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3302A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3303A-L13 Lecture (Yao, Bao, Li, Li, Lin, Yang, Yang, Yuan)
CHNS3304A-L13 Lecture (Yao, Bao, Li, Li, Lin, Yang, Yang, Yuan)
CHNS3305A-L13 Lecture (Yao, Bao, Li, Li, Lin, Yang, Yang, Yuan)
CHNS3306A-L13 Lecture (Yao, Bao, Li, Li, Lin, Yang, Yang, Yuan)
CHNS3401A-L13 Lecture (Wu, Li, Li, Zou)
CHNS3402A-L13 Lecture (Wu, Li, Li, Zou)
CHNS3403A-L13 Lecture (Wu, Li, Li, Zou)
CHNS3404A-L13 Lecture (Wu, Li, Li, Zou)

Summer 2013, LS 6 Week Session

CHNS6501A-L13 Lecture (Diao)
CHNS6510A-L13 Lecture (Yang)
CHNS6550A-L13 Lecture (Diao)
CHNS6580A-L13 Lecture (Zhang)
CHNS6607A-L13 Lecture (Shi)
CHNS6610A-L13 Lecture (Yang)
CHNS6618A-L13 Lecture (Shi)
CHNS6623A-L13 Lecture (Yuan)
CHNS6627A-L13 Lecture (Yuan)
CHNS6650A-L13 Lecture (Zhang)
CHNS6690A-L13 Lecture (Bai, Lin)