Middlebury

Chinese

Sections in Summer 2012

Summer 2012

CHNS3101A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3102A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3103A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3104A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3201A-L12 Lecture (Zhang, Cui, Harris, Liu, Liu, Lu, Pelzl, Wu, Yang, Yuan)
CHNS3202A-L12 Lecture (Zhang, Cui, Harris, Liu, Liu, Pelzl, Wu, Yang, Yuan)
CHNS3203A-L12 Lecture (Zhang, Cui, Harris, Liu, Liu, Lu, Pelzl, Wu, Yang, Yuan)
CHNS3204A-L12 Lecture (Zhang, Cui, Harris, Liu, Liu, Lu, Pelzl, Wu, Yang, Yuan)
CHNS3298A-L12 Lecture (Wang, Chen, Ji, Lu, Yang)
CHNS3299A-L12 Lecture (Wang, Chen, Ji, Lu, Yang)
CHNS3301A-L12 Lecture (Wang, Chen, Ji, Lu, Yang)
CHNS3302A-L12 Lecture (Wang, Chen, Ji, Lu, Yang)
CHNS3303A-L12 Lecture (Yao, Cao, Lian, Peng, Sun, Sun, Zhang)
CHNS3304A-L12 Lecture (Yao, Cao, Lian, Peng, Sun, Sun, Zhang)
CHNS3305A-L12 Lecture (Yao, Cao, Lian, Peng, Sun, Sun, Zhang)
CHNS3306A-L12 Lecture (Yao, Cao, Lian, Peng, Sun, Sun, Zhang)
CHNS3401A-L12 Lecture (Wu, Li)
CHNS3402A-L12 Lecture (Wu, Li)
CHNS3403A-L12 Lecture (Wu, Li)
CHNS3404A-L12 Lecture (Wu, Li)

Summer 2012, LS 6 Week Session

CHNS6503A-L12 Lecture (Chang)
CHNS6504A-L12 Lecture (Yang)
CHNS6510A-L12 Lecture (Shi)
CHNS6608A-L12 Lecture (Shi)
CHNS6625A-L12 Lecture (Yang)
CHNS6648A-L12 Lecture (Sun)
CHNS6650A-L12 Lecture (Sun)
CHNS6670A-L12 Lecture (Chang)
CHNS6690A-L12 Lecture (Bai, Lin)