Middlebury

Chinese

Sections in Summer 2010, LS 6 Week Session

Summer 2010

CHNS3101A-L10 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)
CHNS3103A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)
CHNS3104A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)
CHNS3201A-L10 Lecture (Zhang, Chang, Cui, Huang, Li, Lin, Wang, Xiu, Yuan, Zhang, Zhang)
CHNS3202A-L10 Lecture (Zhang, Chang, Cui, Huang, Li, Lin, Wang, Xiu, Yuan, Zhang, Zhang)
CHNS3203A-L10 Lecture (Zhang, Chang, Cui, Huang, Li, Lin, Wang, Xiu, Yuan, Zhang, Zhang)
CHNS3204A-L10 Lecture (Zhang, Chang, Cui, Huang, Li, Lin, Wang, Xiu, Yuan, Zhang, Zhang)
CHNS3301A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3302A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3303A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3304A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3401A-L10 Lecture (Wu, Li, Wang, Zhang)
CHNS3402A-L10 Lecture (Wu, Li, Wang, Zhang)
CHNS3403A-L10 Lecture (Wu, Li, Wang, Zhang)
CHNS3404A-L10 Lecture (Wu, Li, Wang, Zhang)

Summer 2010, LS 6 Week Session

CHNS6501A-L10 Lecture (Sung)
CHNS6504A-L10 Lecture (Lu)
CHNS6510A-L10 Lecture (Shi)
CHNS6608A-L10 Lecture (Shi)
CHNS6610A-L10 Lecture (Lu)
CHNS6622A-L10 Lecture (Sung)
CHNS6645A-L10 Lecture (Zhang)
CHNS6650A-L10 Lecture (Zhang)
CHNS6690A-L10 Lecture (Bai, Lin)
CHNS6690B-L10 Lecture (Bai, Lin)