Middlebury

Chinese

Sections in Summer 2007

Summer 2007

CHNS3101A-L07 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Guo, Honey)
CHNS3102A-L07 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Guo, Honey)
CHNS3103A-L07 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Guo, Honey)
CHNS3104A-L07 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Guo, Honey)
CHNS3201A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3202A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3203A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3204A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3301A-L07 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Guan, Huang, Li, Lin, Liu, Mo, Yan, Yang)
CHNS3302A-L07 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Guan, Huang, Li, Lin, Liu, Mo, Yan, Yang)
CHNS3303A-L07 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Guan, Huang, Li, Lin, Liu, Mo, Yan, Yang)
CHNS3304A-L07 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Guan, Huang, Li, Lin, Liu, Mo, Yan, Yang)
CHNS3401A-L07 Lecture (Wu, Li, Wang, Zhang)
CHNS3402A-L07 Lecture (Wu, Li, Wang, Zhang)
CHNS3403A-L07 Lecture (Wu, Li, Wang, Zhang)
CHNS3404A-L07 Lecture (Wu, Li, Wang, Zhang)
CHNS3501A-L07 Lecture (Li)
CHNS3502A-L07 Lecture (Li)
CHNS3503A-L07 Lecture (Li)
CHNS3504A-L07 Lecture (Li)

Summer 2007, Chinese 3 Week Session

CHNS6501A-L07 Lecture (Bai)

Summer 2007, LS 6 Week Session

CHNS6505A-L07 Lecture (Chi)
CHNS6510A-L07 Lecture (Kubler)
CHNS6612A-L07 Lecture (Kubler)
CHNS6615A-L07 Lecture (Honey)