Middlebury

Chemistry and Biochemistry

Sections in Spring 2020

Spring 2020

CHEM0101A-S20 Lecture
CHEM0103A-S20 Lecture
CHEM0103B-S20 Lecture
CHEM0103V-S20 Lab
CHEM0103W-S20 Lab
CHEM0103X-S20 Lab
CHEM0103Y-S20 Lab
CHEM0104A-S20 Lecture
CHEM0104W-S20 Lab
CHEM0104X-S20 Lab
CHEM0104Y-S20 Lab
CHEM0104Z-S20 Lab
CHEM0203A-S20 Lecture
CHEM0203B-S20 Lecture
CHEM0203T-S20 Discussion
CHEM0203U-S20 Discussion
CHEM0203W-S20 Lab
CHEM0203X-S20 Lab
CHEM0203Y-S20 Lab
CHEM0204A-S20 Lecture
CHEM0204T-S20 Discussion
CHEM0204W-S20 Lab
CHEM0230A-S20 Lecture
CHEM0303A-S20 Lecture
CHEM0312A-S20 Lecture
CHEM0312Z-S20 Lab
CHEM0313A-S20 Lecture
CHEM0313Z-S20 Lab
CHEM0322A-S20 Lecture
CHEM0322B-S20 Lecture
CHEM0322T-S20 Discussion
CHEM0322U-S20 Discussion
CHEM0322W-S20 Discussion
CHEM0355A-S20 Lecture
CHEM0500B-S20 Independent Study (Bunt)
CHEM0500C-S20 Independent Study (Byers)
CHEM0500D-S20 Independent Study (Choi)
CHEM0500E-S20 Independent Study (Cluss)
CHEM0500F-S20 Independent Study (Costanza-Robinson)
CHEM0500G-S20 Independent Study (Giddings)
CHEM0500I-S20 Independent Study (Larrabee)
CHEM0500J-S20 Independent Study (Repka)
CHEM0500K-S20 Independent Study (Vasiliou)
CHEM0700B-S20 Senior Work (Bunt)
CHEM0700C-S20 Senior Work (Byers)
CHEM0700D-S20 Senior Work (Choi)
CHEM0700E-S20 Senior Work (Cluss)
CHEM0700F-S20 Senior Work (Costanza-Robinson)
CHEM0700G-S20 Senior Work (Giddings)
CHEM0700I-S20 Senior Work (Larrabee)
CHEM0700J-S20 Senior Work (Repka)
CHEM0700K-S20 Senior Work (Vasiliou)
CHEM0701B-S20 Senior Work (Bunt)
CHEM0701C-S20 Senior Work (Byers)
CHEM0701D-S20 Senior Work (Choi)
CHEM0701E-S20 Senior Work (Cluss)
CHEM0701F-S20 Senior Work (Costanza-Robinson)
CHEM0701G-S20 Senior Work (Giddings)
CHEM0701I-S20 Senior Work (Larrabee)
CHEM0701J-S20 Senior Work (Repka)
CHEM0701K-S20 Senior Work (Vasiliou)