Middlebury

Katherine Smith Abbott

Sections in Spring 2013

Spring 2013

HARC0201A-S13 Lecture (Smith Abbott)
HARC0510C-S13 Independent Study (Smith Abbott)
HARC0711C-S13 Senior Work (Smith Abbott)