Middlebury

Wei Xu

Sections in Fall 2006

Fall 2006

CHNS0101T-F06 Drill 1 (Xu)
CHNS0101V-F06 Drill 2 (Xu)
CHNS0101X-F06 Drill 2 (Xu)
CHNS0101Y-F06 Drill 2 (Xu)
CHNS0330A-F06 Lecture (Xu)
CHNS0411A-F06 Lecture (Xu)
CHNS0500D-F06 Independent Study (Xu)
CHNS0700D-F06 Senior Work (Xu)