Middlebury

Kai Zhang

Sections

Spring 2021

MSAB2400G-S21 Lecture (Zhang)

Winter 2021

MSAB2400D-W21 Lecture (Zhang)

Fall 2020

CHNS0425A-F20 Lecture (Zhang)

Spring 2012

CHNS0700H-S12 Senior Work (Zhang)

Summer 2011

CHNS3301A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3302A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3303A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3304A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)

Spring 2011

CHNS0103S-S11 Drill 1 (Zhang)
CHNS0103W-S11 Drill 2 (Zhang)
CHNS0103X-S11 Drill 2 (Zhang)
CHNS0202A-S11 Lecture (Wiebe, Wang, Zhang)
CHNS0202B-S11 Lecture (Wiebe, Wang, Zhang)
CHNS0202C-S11 Lecture (Wiebe, Wang, Zhang)
CHNS0475A-S11 Lecture (Zhang)
CHNS0500H-S11 Independent Study (Zhang)

Winter 2011

CHNS0102A-W11 Lecture (Wang, Handler-Spitz, Yang, Zhang)
CHNS0102B-W11 Lecture (Wang, Handler-Spitz, Yang, Zhang)
CHNS0102C-W11 Lecture (Wang, Handler-Spitz, Yang, Zhang)
CHNS0500G-W11 Independent Study (Zhang)
CHNS0700G-W11 Senior Work (Zhang)

Fall 2010

CHNS0101Y-F10 Drill 2 (Zhang)
CHNS0301A-F10 Lecture (Yang, Zhang)
CHNS0301B-F10 Lecture (Yang, Zhang)
CHNS0411A-F10 Lecture (Zhang)
CHNS0500H-F10 Independent Study (Zhang)

Spring 2009

CHNS0103R-S09 Drill 1 (Zhang)
CHNS0103T-S09 Drill 1 (Zhang)
CHNS0103V-S09 Drill 2 (Zhang)
CHNS0103X-S09 Drill 2 (Zhang)
CHNS0412A-S09 Seminar (Zhang)
CHNS0426A-S09 Lecture (Zhang)

Winter 2009

CHNS0102A-W09 Lecture (Moran, Berninghausen, Liu, Wang, Zhang)
CHNS0102B-W09 Lecture (Moran, Berninghausen, Liu, Wang, Zhang)
CHNS0102C-W09 Lecture (Moran, Berninghausen, Liu, Wang, Zhang)

Fall 2008

CHNS0101S-F08 Drill 1 (Zhang)
CHNS0101U-F08 Drill 1 (Zhang)
CHNS0101W-F08 Drill 1 (Zhang)
CHNS0101Z-F08 Drill 1 (Zhang)
CHNS0400A-F08 Seminar (Zhang)
CHNS0425B-F08 Lecture (Zhang)

Summer 2008

CHNS3301A-L08 Lecture (Yao, Cao, Chan, Gao, Wang, Wang, Wang, Xu, Yang, Zhang, Zhang, Zhou)
CHNS3302A-L08 Lecture (Yao, Cao, Chan, Gao, Wang, Wang, Wang, Xu, Yang, Zhang, Zhou)
CHNS3303A-L08 Lecture (Yao, Cao, Chan, Gao, Wang, Wang, Wang, Xu, Yang, Zhang, Zhou)
CHNS3304A-L08 Lecture (Yao, Cao, Chan, Gao, Wang, Wang, Wang, Xu, Yang, Zhang, Zhou)

Summer 2006

CHNS3501A-L06 Lecture (Zhang, Zeng)