Middlebury

Kuo-mei Chang

Sections

Summer 2011

CHNS3201A-L11 Lecture (Bao, Chang, Chen, Cui, Hou, Jiang, Pelzl, Qian, Shu, Yuan, Zhang)
CHNS3202A-L11 Lecture (Zhang, Bao, Chang, Chen, Cui, Hou, Jiang, Pelzl, Qian, Shu, Yuan)
CHNS3203A-L11 Lecture (Bao, Chang, Chen, Cui, Hou, Jiang, Pelzl, Qian, Shu, Yuan, Zhang)
CHNS3204A-L11 Lecture (Bao, Chang, Chen, Cui, Hou, Jiang, Pelzl, Qian, Shu, Yuan, Zhang)

Summer 2010

CHNS3201A-L10 Lecture (Zhang, Chang, Cui, Huang, Li, Lin, Wang, Xiu, Yuan, Zhang, Zhang)
CHNS3202A-L10 Lecture (Zhang, Chang, Cui, Huang, Li, Lin, Wang, Xiu, Yuan, Zhang, Zhang)
CHNS3203A-L10 Lecture (Zhang, Chang, Cui, Huang, Li, Lin, Wang, Xiu, Yuan, Zhang, Zhang)
CHNS3204A-L10 Lecture (Zhang, Chang, Cui, Huang, Li, Lin, Wang, Xiu, Yuan, Zhang, Zhang)

Summer 2007

CHNS3201A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3202A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3203A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3204A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)