Middlebury

Jingjing Wu

Sections

Summer 2014 Language Schools

CHNS3298A-L14 Lecture (Wang, Chen, Chen, Lian, Wang, Wu)
CHNS3299A-L14 Lecture (Wang, Chen, Chen, Lian, Wang, Wu)
CHNS3301A-L14 Lecture (Wang, Chen, Chen, Lian, Wang, Wu)
CHNS3302A-L14 Lecture (Wang, Chen, Chen, Lian, Wang, Wu)

Summer 2013

CHNS3298A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3299A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3301A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3302A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)

Summer 2012

CHNS3201A-L12 Lecture (Zhang, Cui, Harris, Liu, Liu, Lu, Pelzl, Wu, Yang, Yuan)
CHNS3202A-L12 Lecture (Zhang, Cui, Harris, Liu, Liu, Pelzl, Wu, Yang, Yuan)
CHNS3203A-L12 Lecture (Zhang, Cui, Harris, Liu, Liu, Lu, Pelzl, Wu, Yang, Yuan)
CHNS3204A-L12 Lecture (Zhang, Cui, Harris, Liu, Liu, Lu, Pelzl, Wu, Yang, Yuan)