Middlebury

Barbara Wanske

Sections

Summer 2016 Language Schools, LS 7 Week Session

GRMN3202A-L16 Lecture (Ostrau, Wanske)
GRMN3205A-L16 Lecture (Ostrau, Ludewig, Tracksdorf, Wanske)
GRMN3206A-L16 Lecture (Ostrau, Ludewig, Tracksdorf, Wanske)

Summer 2016 Language Schools, LS 6 Week Session

GRMN6601A-L16 Lecture (Wanske)

Summer 2012, LS 7 Week Session

GRMN3101A-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3101B-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3101C-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3101D-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3102A-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3102B-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3102C-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3102D-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3103A-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3103B-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3103C-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3103D-L12 Lecture (Gomoluch, Bieniek, Wanske, Wegel, Wegener)
GRMN3195A-L12 Lecture (Heck, Wanske)
GRMN3195B-L12 Lecture (Heck, Wanske)
GRMN3196A-L12 Lecture (Heck, Wanske)
GRMN3196B-L12 Lecture (Heck, Wanske)
GRMN3198A-L12 Lecture (Heck, Wanske)
GRMN3198B-L12 Lecture (Heck, Wanske)
GRMN3199A-L12 Lecture (Heck, Wanske)
GRMN3199B-L12 Lecture (Heck, Wanske)
GRMN3200A-L12 Lecture (Heck, Gabriel, Wanske)
GRMN3200B-L12 Lecture (Heck, Wanske)

Summer 2011, LS 7 Week Session

GRMN3101A-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3101B-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3101C-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3102A-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3102B-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3102C-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3103A-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3103B-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3103C-L11 Lecture (Mittler, Bieniek, Ostrau, Wanske, Wegener)
GRMN3195A-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3195B-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3196A-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3196B-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3198A-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3198B-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3199A-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3199B-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3200A-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)
GRMN3200B-L11 Lecture (Heck, Gabriel, Peckenpaugh, Wanske)

Summer 2010, LS 7 Week Session

GRMN3101A-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)
GRMN3101B-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)
GRMN3101C-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)
GRMN3102A-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)
GRMN3102B-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)
GRMN3102C-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)
GRMN3103A-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)
GRMN3103B-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)
GRMN3103C-L10 Lecture (Mittler, Hetrick, Peckenpaugh, Shaughnessy, Wanske)