Middlebury

Lana Povitz

Sections

Spring 2025

HIST0500N-S25 Independent Study (Povitz)
HIST0700N-S25 Senior Work (Povitz)
HIST0701N-S25 Senior Work (Povitz)

Winter 2025

HIST0500Q-W25 Independent Study (Povitz)
HIST0700N-W25 Senior Work (Povitz)
HIST0701N-W25 Senior Work (Povitz)

Fall 2024

GSFS0311A-F24 Lecture (Povitz)
HIST0201A-F24 Lecture (Povitz)
HIST0311A-F24 Lecture (Povitz)
HIST0500N-F24 Independent Study (Povitz)
HIST0700N-F24 Senior Work (Povitz)
JWST0201A-F24 Lecture (Povitz)

Spring 2024

HIST0500N-S24 Independent Study (Povitz)
HIST0700N-S24 Senior Work (Povitz)
HIST0701N-S24 Senior Work (Povitz)

Winter 2024

HIST0500Q-W24 Independent Study (Povitz)
HIST0700N-W24 Senior Work (Povitz)
HIST0701N-W24 Senior Work (Povitz)

Fall 2023

HIST0500N-F23 Independent Study (Povitz)
HIST0700N-F23 Senior Work (Povitz)

Spring 2023

FOOD0209A-S23 Lecture (Povitz)
HIST0209A-S23 Lecture (Povitz)
HIST0600A-S23 Seminar (Povitz)
HIST0700Q-S23 Senior Work (Povitz)
HIST0701Q-S23 Senior Work (Povitz)

Winter 2023

HIST0500Q-W23 Independent Study (Povitz)
HIST0700Q-W23 Senior Work (Povitz)
HIST0701Q-W23 Senior Work (Povitz)

Fall 2022

GSFS0210A-F22 Lecture (Povitz)
HIST0210A-F22 Lecture (Povitz)
HIST0330A-F22 Lecture (Povitz)
HIST0700Q-F22 Senior Work (Povitz)
JWST0330A-F22 Lecture (Povitz)

Spring 2022

HIST0205A-S22 Lecture (Mao, Povitz)
HIST0448A-S22 Seminar (Povitz)
HIST0700Q-S22 Senior Work (Povitz)
HIST0701Q-S22 Senior Work (Povitz)
JWST0448A-S22 Seminar (Povitz)

Winter 2022

HIST0700Q-W22 Senior Work (Povitz)
HIST0701Q-W22 Senior Work (Povitz)
HIST1028A-W22 Lecture (Povitz)

Fall 2021

FYSE1578A-F21 Seminar (Povitz)
HIST0201A-F21 Lecture (Povitz)
HIST0700Q-F21 Senior Work (Povitz)
JWST0201A-F21 Lecture (Povitz)

Spring 2021

GSFS0210A-S21 Lecture (Povitz)
HIST0210A-S21 Lecture (Povitz)
HIST0326A-S21 Seminar (Povitz)
HIST0700Q-S21 Senior Work (Povitz)
HIST0701Q-S21 Senior Work (Povitz)

Winter 2021

HIST0700Q-W21 Senior Work (Povitz)
HIST0701Q-W21 Senior Work (Povitz)

Fall 2020

HIST0700Q-F20 Senior Work (Povitz)

Spring 2020

GSFS0311A-S20 Lecture (Povitz)
HIST0209A-S20 Lecture (Povitz)
HIST0311A-S20 Lecture (Povitz)
HIST0700Q-S20 Senior Work (Povitz)

Winter 2020

HIST0700Q-W20 Senior Work (Povitz)
HIST1028A-W20 Seminar (Povitz)

Fall 2019

GSFS0210A-F19 Lecture (Povitz)
HIST0210A-F19 Lecture (Povitz)
HIST0326A-F19 Seminar (Povitz)
HIST0700Q-F19 Senior Work (Povitz)

Spring 2019

HIST0209A-S19 Lecture (Povitz)
HIST0325A-S19 Seminar (Povitz)
HIST0700Q-S19 Senior Work (Povitz)

Winter 2019

HIST0700Q-W19 Senior Work (Povitz)
HIST1028A-W19 Seminar (Povitz)

Fall 2018

GSFS0373A-F18 Lecture (Povitz)
HIST0326A-F18 Seminar (Povitz)
HIST0373A-F18 Lecture (Povitz)
HIST0700Q-F18 Senior Work (Povitz)