Middlebury

Lana Povitz

Sections

Spring 2021

HIST0700Q-S21 Senior Work (Povitz)

Fall 2020

HIST0700Q-F20 Senior Work (Povitz)

Spring 2020

GSFS0311A-S20 Lecture (Povitz)
HIST0209A-S20 Lecture (Povitz)
HIST0311A-S20 Lecture (Povitz)
HIST0700Q-S20 Senior Work (Povitz)

Winter 2020

HIST0700Q-W20 Senior Work (Povitz)
HIST1028A-W20 Seminar (Povitz)

Fall 2019

GSFS0210A-F19 Lecture (Povitz)
HIST0210A-F19 Lecture (Povitz)
HIST0326A-F19 Seminar (Povitz)
HIST0700Q-F19 Senior Work (Povitz)

Spring 2019

HIST0209A-S19 Lecture (Povitz)
HIST0325A-S19 Seminar (Povitz)
HIST0700Q-S19 Senior Work (Povitz)

Winter 2019

HIST0700Q-W19 Senior Work (Povitz)
HIST1028A-W19 Seminar (Povitz)

Fall 2018

GSFS0373A-F18 Lecture (Povitz)
HIST0326A-F18 Seminar (Povitz)
HIST0373A-F18 Lecture (Povitz)
HIST0700Q-F18 Senior Work (Povitz)