Middlebury

Fenghua Bao

Sections

Summer 2014 Language Schools

CHNS3303A-L14 Lecture (Yao, Bao, Gao, Li, Shen, Tian, Zhang)
CHNS3304A-L14 Lecture (Yao, Bao, Gao, Li, Shen, Tian, Zhang)
CHNS3305A-L14 Lecture (Yao, Bao, Gao, Li, Shen, Tian, Zhang)
CHNS3306A-L14 Lecture (Yao, Bao, Gao, Li, Shen, Tian, Zhang)

Summer 2013

CHNS3303A-L13 Lecture (Yao, Bao, Li, Li, Lin, Yang, Yang, Yuan)
CHNS3304A-L13 Lecture (Yao, Bao, Li, Li, Lin, Yang, Yang, Yuan)
CHNS3305A-L13 Lecture (Yao, Bao, Li, Li, Lin, Yang, Yang, Yuan)
CHNS3306A-L13 Lecture (Yao, Bao, Li, Li, Lin, Yang, Yang, Yuan)

Summer 2011

CHNS3301A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3302A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3303A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3304A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)

Summer 2010

CHNS3301A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3302A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3303A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3304A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)

Summer 2009

CHNS3301A-L09 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Chang, Hsu, Lin, Liu, Sheng, Yao, Zhao)
CHNS3302A-L09 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Chang, Hsu, Lin, Liu, Sheng, Yao, Zhao)
CHNS3303A-L09 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Chang, Hsu, Lin, Liu, Sheng, Yao, Zhao)
CHNS3304A-L09 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Chang, Hsu, Lin, Liu, Sheng, Yao, Zhao)

Summer 2007

CHNS3301A-L07 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Guan, Huang, Li, Lin, Liu, Mo, Yan, Yang)
CHNS3302A-L07 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Guan, Huang, Li, Lin, Liu, Mo, Yan, Yang)
CHNS3303A-L07 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Guan, Huang, Li, Lin, Liu, Mo, Yan, Yang)
CHNS3304A-L07 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Guan, Huang, Li, Lin, Liu, Mo, Yan, Yang)