Middlebury

Rick Bunt

Sections

Spring 2025

CHEM0500B-S25 Independent Study
CHEM0700B-S25 Senior Work
CHEM0701B-S25 Senior Work

Winter 2025

CHEM0500B-W25 Independent Study
CHEM0700B-W25 Senior Work
CHEM0701B-W25 Senior Work
MBBC0700P-W25 Senior Work

Fall 2024

CHEM0500B-F24 Independent Study
CHEM0700B-F24 Senior Work
CHEM0701B-F24 Senior Work
MBBC0700K-F24 Senior Work
MBBC0701K-F24 Senior Work

Spring 2024

CHEM0204A-S24 Lecture
CHEM0500B-S24 Independent Study
CHEM0700B-S24 Senior Work
CHEM0701B-S24 Senior Work

Winter 2024

CHEM0500B-W24 Independent Study
CHEM0700B-W24 Senior Work
CHEM0701B-W24 Senior Work
MBBC0700P-W24 Senior Work

Fall 2023

CHEM0204A-F23 Lecture
CHEM0500B-F23 Independent Study
CHEM0700B-F23 Senior Work
CHEM0701B-F23 Senior Work
MBBC0700K-F23 Senior Work
MBBC0701K-F23 Senior Work

Spring 2023

CHEM0203B-S23 Lecture
CHEM0500B-S23 Independent Study
CHEM0700B-S23 Senior Work
CHEM0701B-S23 Senior Work

Winter 2023

CHEM0500B-W23 Independent Study
CHEM0700B-W23 Senior Work
CHEM0701B-W23 Senior Work
MBBC0700P-W23 Senior Work

Fall 2022

CHEM0103A-F22 Lecture
CHEM0500B-F22 Independent Study
CHEM0700B-F22 Senior Work
CHEM0701B-F22 Senior Work
MBBC0700K-F22 Senior Work
MBBC0701K-F22 Senior Work

Spring 2022

CHEM0301A-S22 Lecture
CHEM0500B-S22 Independent Study
CHEM0700B-S22 Senior Work
CHEM0701B-S22 Senior Work

Winter 2022

CHEM0500B-W22 Independent Study
CHEM0700B-W22 Senior Work
CHEM0701B-W22 Senior Work
MBBC07000-W22 Senior Work
MBBC0700P-W22 Senior Work

Fall 2021

CHEM0203B-F21 Lecture
CHEM0500B-F21 Independent Study
CHEM0700B-F21 Senior Work
CHEM0701B-F21 Senior Work
MBBC0700K-F21 Senior Work
MBBC0701K-F21 Senior Work

Spring 2021

CHEM0204A-S21 Lecture
CHEM0204W-S21 Lab
CHEM0500B-S21 Independent Study
CHEM0700B-S21 Senior Work
CHEM0701B-S21 Senior Work

Winter 2021

CHEM0500B-W21 Independent Study
CHEM0700B-W21 Senior Work
CHEM0701B-W21 Senior Work
MBBC07000-W21 Senior Work
MBBC0700P-W21 Senior Work

Fall 2020

CHEM0204A-F20 Lecture
CHEM0204S-F20 Discussion
CHEM0204T-F20 Discussion
CHEM0204U-F20 Discussion
CHEM0500B-F20 Independent Study
CHEM0700B-F20 Senior Work
CHEM0701B-F20 Senior Work
MBBC0700K-F20 Senior Work

Spring 2020

CHEM0203A-S20 Lecture
CHEM0203B-S20 Lecture
CHEM0500B-S20 Independent Study
CHEM0700B-S20 Senior Work
CHEM0701B-S20 Senior Work

Winter 2020

CHEM0500B-W20 Independent Study
CHEM0700B-W20 Senior Work
CHEM0701B-W20 Senior Work

Fall 2019

CHEM0311A-F19 Lecture
CHEM0311X-F19 Lab
CHEM0500B-F19 Independent Study
CHEM0700B-F19 Senior Work
CHEM0701B-F19 Senior Work
MBBC0700I-F19 Senior Work

Spring 2019

CHEM0203A-S19 Lecture
CHEM0203B-S19 Lecture
CHEM0500B-S19 Independent Study
CHEM0700B-S19 Senior Work
CHEM0701B-S19 Senior Work

Winter 2019

CHEM0500B-W19 Independent Study
CHEM0700B-W19 Senior Work
CHEM0701B-W19 Senior Work

Fall 2018

CHEM0203A-F18 Lecture
CHEM0203B-F18 Lecture
CHEM0311A-F18 Lecture
CHEM0311X-F18 Lab
CHEM0500B-F18 Independent Study
CHEM0700B-F18 Senior Work
CHEM0701B-F18 Senior Work
MBBC0700I-F18 Senior Work

Spring 2018

CHEM0103A-S18 Lecture
CHEM0203B-S18 Lecture
CHEM0500B-S18 Independent Study
CHEM0700B-S18 Senior Work
CHEM0701B-S18 Senior Work
MBBC0701L-S18 Senior Work

Winter 2018

CHEM0500B-W18 Independent Study
CHEM0700B-W18 Senior Work
CHEM0701B-W18 Senior Work
MBBC0701I-W18 Senior Work

Fall 2017

CHEM0301A-F17 Lecture
CHEM0500B-F17 Independent Study
CHEM0700B-F17 Senior Work
CHEM0701B-F17 Senior Work
FYSE1259A-F17 Seminar
MBBC0700I-F17 Senior Work

Spring 2017

CHEM0500B-S17 Independent Study
CHEM0700B-S17 Senior Work
CHEM0701B-S17 Senior Work
MBBC0701L-S17 Senior Work

Winter 2017

CHEM0500B-W17 Independent Study
CHEM0700B-W17 Senior Work
CHEM0701B-W17 Senior Work
MBBC0701I-W17 Senior Work

Fall 2016

CHEM0500B-F16 Independent Study
CHEM0700B-F16 Senior Work
CHEM0701B-F16 Senior Work
MBBC0700I-F16 Senior Work

Spring 2016

CHEM0204A-S16 Lecture
CHEM0301A-S16 Lecture
CHEM0500B-S16 Independent Study
CHEM0700B-S16 Senior Work
CHEM0701B-S16 Senior Work
MBBC0701L-S16 Senior Work

Winter 2016

CHEM0500B-W16 Independent Study
CHEM0700B-W16 Senior Work
CHEM0701B-W16 Senior Work
MBBC0701I-W16 Senior Work

Fall 2015

CHEM0203A-F15 Lecture
CHEM0203B-F15 Lecture
CHEM0500B-F15 Independent Study
CHEM0700B-F15 Senior Work
CHEM0701B-F15 Senior Work
MBBC0700I-F15 Senior Work

Spring 2015

CHEM0203A-S15 Lecture
CHEM0312A-S15 Lecture
CHEM0312Z-S15 Lab
CHEM0500B-S15 Independent Study
CHEM0700B-S15 Senior Work
CHEM0701B-S15 Senior Work

Winter 2015

CHEM0500B-W15 Independent Study
CHEM0700B-W15 Senior Work
CHEM0701B-W15 Senior Work
MBBC0701I-W15 Senior Work

Fall 2014

CHEM0203B-F14 Lecture
CHEM0203C-F14 Lecture
CHEM0400A-F14 Lecture
CHEM0500B-F14 Independent Study
CHEM0700B-F14 Senior Work
CHEM0701B-F14 Senior Work

Spring 2014

CHEM0103A-S14 Lecture
CHEM0103T-S14 Discussion
CHEM0301A-S14 Lecture
CHEM0500B-S14 Independent Study
CHEM0700B-S14 Senior Work
CHEM0701B-S14 Senior Work

Winter 2014

CHEM0500B-W14 Independent Study
CHEM0700B-W14 Senior Work
CHEM0701B-W14 Senior Work

Fall 2013

CHEM0241A-F13 Lecture
CHEM0241T-F13 Discussion
CHEM0241U-F13 Discussion
CHEM0241V-F13 Discussion
CHEM0500B-F13 Independent Study
CHEM0700B-F13 Senior Work
CHEM0701B-F13 Senior Work

Spring 2013

CHEM0242A-S13 Lecture
CHEM0242T-S13 Discussion
CHEM0242U-S13 Discussion
CHEM0242V-S13 Discussion
CHEM0500B-S13 Independent Study
CHEM0700B-S13 Senior Work
CHEM0701B-S13 Senior Work

Winter 2013

CHEM0500B-W13 Independent Study
CHEM0700B-W13 Senior Work

Fall 2012

CHEM0103A-F12 Lecture
CHEM0103S-F12 Discussion
CHEM0103T-F12 Discussion
CHEM0103U-F12 Discussion
CHEM0400A-F12 Lecture
CHEM0500B-F12 Independent Study
CHEM0700B-F12 Senior Work

Spring 2012

CHEM0242A-S12 Lecture
CHEM0242T-S12 Discussion
CHEM0242U-S12 Discussion
CHEM0242V-S12 Discussion
CHEM0301A-S12 Lecture
CHEM0500B-S12 Independent Study
CHEM0700B-S12 Senior Work

Winter 2012

CHEM0241A-W12 Lecture
CHEM0241T-W12 Discussion
CHEM0500B-W12 Independent Study
CHEM0700B-W12 Senior Work

Fall 2011

CHEM0500B-F11 Independent Study
CHEM0700B-F11 Senior Work
FYSE1259A-F11 Seminar

Spring 2011

CHEM0103A-S11 Lecture
CHEM0103T-S11 Discussion
CHEM0103U-S11 Discussion
CHEM0312A-S11 Lecture
CHEM0312Z-S11 Lab
CHEM0500B-S11 Independent Study
CHEM0700B-S11 Senior Work

Winter 2011

CHEM0500B-W11 Independent Study
CHEM0700B-W11 Senior Work

Fall 2010

CHEM0241A-F10 Lecture
CHEM0241T-F10 Discussion
CHEM0241U-F10 Discussion
CHEM0241V-F10 Discussion
CHEM0400A-F10 Lecture
CHEM0500B-F10 Independent Study
CHEM0700B-F10 Senior Work

Spring 2010

CHEM0242A-S10 Lecture
CHEM0242U-S10 Discussion
CHEM0242V-S10 Discussion
CHEM0242W-S10 Discussion
CHEM0441A-S10 Lecture
CHEM0500B-S10 Independent Study
CHEM0700B-S10 Senior Work

Winter 2010

CHEM0241A-W10 Lecture
CHEM0241T-W10 Discussion
CHEM0500B-W10 Independent Study
CHEM0700B-W10 Senior Work

Fall 2009

CHEM0103A-F09 Lecture
CHEM0103T-F09 Discussion
CHEM0103U-F09 Discussion
CHEM0103V-F09 Discussion
CHEM0500B-F09 Independent Study
CHEM0700B-F09 Senior Work

Spring 2009

CHEM0312A-S09 Lecture
CHEM0312Z-S09 Lab
CHEM0500B-S09 Independent Study
CHEM0700B-S09 Senior Work
FYSE1259A-S09 Seminar

Winter 2009

CHEM0241A-W09 Lecture
CHEM0241T-W09 Discussion
CHEM0500B-W09 Independent Study
CHEM0700B-W09 Senior Work

Fall 2008

CHEM0241A-F08 Lecture
CHEM0241U-F08 Discussion
CHEM0241V-F08 Discussion
CHEM0241W-F08 Discussion
CHEM0500B-F08 Independent Study
CHEM0700B-F08 Senior Work

Spring 2008

CHEM0500B-S08 Independent Study
CHEM0700B-S08 Senior Work

Winter 2008

CHEM0500B-W08 Independent Study
CHEM0700B-W08 Senior Work

Fall 2007

CHEM0500B-F07 Independent Study
CHEM0700B-F07 Senior Work

Spring 2007

CHEM0103A-S07 Lecture
CHEM0103T-S07 Discussion
CHEM0103V-S07 Discussion
CHEM0312A-S07 Lecture
CHEM0312Z-S07 Lab
CHEM0500B-S07 Independent Study
CHEM0700B-S07 Senior Work

Winter 2007

CHEM0500B-W07 Independent Study
CHEM0700B-W07 Senior Work

Fall 2006

CHEM0241A-F06 Lecture
CHEM0241U-F06 Discussion
CHEM0241V-F06 Discussion
CHEM0241W-F06 Discussion
CHEM0400A-F06 Lecture
CHEM0500B-F06 Independent Study
CHEM0700B-F06 Senior Work

Spring 2006

CHEM0242A-S06 Lecture
CHEM0242U-S06 Discussion
CHEM0242V-S06 Discussion
CHEM0242W-S06 Discussion
CHEM0441A-S06 Lecture
CHEM0500B-S06 Independent Study
CHEM0700B-S06 Senior Work

Winter 2006

CHEM0241A-W06 Lecture
CHEM0241T-W06 Discussion
CHEM0500B-W06 Independent Study
CHEM0700B-W06 Senior Work

Fall 2005

CHEM0241A-F05 Lecture
CHEM0241U-F05 Discussion
CHEM0241V-F05 Discussion
CHEM0241W-F05 Discussion
CHEM0500B-F05 Independent Study
CHEM0700B-F05 Senior Work

Spring 2005

CHEM0103A-S05 Lecture
CHEM0103T-S05 Discussion
CHEM0103V-S05 Discussion
CHEM0312A-S05 Lecture
CHEM0312Z-S05 Lab
CHEM0500E-S05 Independent Study
CHEM0700E-S05 Senior Work

Winter 2005

CHEM0500B-W05 Independent Study
CHEM0700B-W05 Senior Work

Fall 2004

CHEM0241A-F04 Lecture
CHEM0241U-F04 Discussion
CHEM0241V-F04 Discussion
CHEM0241W-F04 Discussion
CHEM0400A-F04 Lecture
CHEM0500B-F04 Independent Study

Spring 2004

CHEM0312A-S04 Lecture
CHEM0312Z-S04 Lab
CHEM0441A-S04 Lecture
CHEM0500E-S04 Independent Study
CHEM0700E-S04 Senior Work

Winter 2004

CHEM0241A-W04 Lecture
CHEM0241T-W04 Discussion
CHEM0241Z-W04 Lab
CHEM0500E-W04 Independent Study
CHEM0700E-W04 Senior Work

Fall 2003

CHEM0241A-F03 Lecture
CHEM0241U-F03 Discussion
CHEM0241V-F03 Discussion
CHEM0241W-F03 Discussion
FYSE1007A-F03 Lecture