Middlebury

Lijuan Guo

Sections

Summer 2014 Language Schools

CHNS3101A-L14 Lecture (Chen, Gao, Guo, He, Tsai)
CHNS3102A-L14 Lecture (Chen, Gao, Guo, He, Tsai)
CHNS3103A-L14 Lecture (Chen, Gao, Guo, He, Tsai)
CHNS3104A-L14 Lecture (Chen, Gao, Guo, He, Tsai)

Summer 2013

CHNS3101A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3102A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3103A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3104A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)

Summer 2012

CHNS3101A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3102A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3103A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3104A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)

Summer 2011

CHNS3101A-L11 Lecture (Chen, Chen, Comstock-Gay, Guo, Pollard, Wang, Yu)
CHNS3102A-L11 Lecture (Chen, Chen, Comstock-Gay, Guo, Pollard, Wang, Yu)
CHNS3103A-L11 Lecture (Chen, Chen, Comstock-Gay, Guo, Pollard, Wang, Yu)
CHNS3104A-L11 Lecture (Chen, Chen, Comstock-Gay, Guo, Pollard, Wang, Yu)

Summer 2010

CHNS3102A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)
CHNS3103A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)
CHNS3104A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)

Summer 2009

CHNS3101A-L09 Lecture (Chen, Chen, Guo, Honey, Lin)
CHNS3102A-L09 Lecture (Chen, Chen, Guo, Honey, Lin)
CHNS3103A-L09 Lecture (Chen, Chen, Guo, Honey, Lin)
CHNS3104A-L09 Lecture (Chen, Chen, Guo, Honey, Lin)

Summer 2008

CHNS3101A-L08 Lecture (Zhang, Chen, Guo, Liu, Lu, Wang)
CHNS3102A-L08 Lecture (Zhang, Chen, Guo, Liu, Lu, Wang)
CHNS3103A-L08 Lecture (Zhang, Chen, Guo, Liu, Lu, Wang)
CHNS3104A-L08 Lecture (Zhang, Chen, Guo, Liu, Lu, Wang)

Summer 2007

CHNS3101A-L07 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Guo, Honey)
CHNS3102A-L07 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Guo, Honey)
CHNS3103A-L07 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Guo, Honey)
CHNS3104A-L07 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Guo, Honey)

Summer 2006

CHNS3101A-L06 Lecture (Zhang, Chen, Guo, Honey, Hu, Wang)
CHNS3202A-L06 Lecture (Chen, Guo, Tang, Xiao, Yang, Zhang, Zhu)

Summer 2005

CHNS3101A-L05 Lecture (Zhang, Chen, Guo, Honey, Hsu, Shen)
CHNS3102A-L05 Lecture (Zhang, Chen, Guo, Honey, Hsu, Shen)
CHNS3103A-L05 Lecture (Zhang, Chen, Guo, Honey, Hsu, Shen)
CHNS3104A-L05 Lecture (Honey, Chen, Guo, Hsu, Shen, Zhang)