Middlebury

Kuisheng Lian

Sections

Summer 2014 Language Schools

CHNS3298A-L14 Lecture (Wang, Chen, Chen, Lian, Wang, Wu)
CHNS3299A-L14 Lecture (Wang, Chen, Chen, Lian, Wang, Wu)
CHNS3301A-L14 Lecture (Wang, Chen, Chen, Lian, Wang, Wu)
CHNS3302A-L14 Lecture (Wang, Chen, Chen, Lian, Wang, Wu)

Summer 2013

CHNS3298A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3299A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3301A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)
CHNS3302A-L13 Lecture (Wang, Chen, Lian, Wu)

Spring 2013

CHNS0103Q-S13 Drill 1 (Lian)
CHNS0103T-S13 Drill 1 (Lian)
CHNS0202X-S13 Drill 1 (Lian)
CHNS0202Y-S13 Drill 1 (Lian)
CHNS0202Z-S13 Drill 1 (Lian)
CHNS0426A-S13 Lecture (Lian)

Winter 2013

CHNS0102B-W13 Lecture (Moran, Chen, Handler-Spitz, Lian, Wang)
CHNS0102C-W13 Lecture (Moran, Chen, Handler-Spitz, Lian, Wang)

Fall 2012

CHNS0101Y-F12 Drill 1 (Lian)
CHNS0201A-F12 Lecture (Handler-Spitz, Lian, Wang, Xu)
CHNS0201B-F12 Lecture (Handler-Spitz, Lian, Wang, Xu)
CHNS0201C-F12 Lecture (Handler-Spitz, Lian, Xu)
CHNS0201W-F12 Drill 1 (Lian)
CHNS0425B-F12 Lecture (Lian)

Summer 2012

CHNS3303A-L12 Lecture (Yao, Cao, Lian, Peng, Sun, Sun, Zhang)
CHNS3304A-L12 Lecture (Yao, Cao, Lian, Peng, Sun, Sun, Zhang)
CHNS3305A-L12 Lecture (Yao, Cao, Lian, Peng, Sun, Sun, Zhang)
CHNS3306A-L12 Lecture (Yao, Cao, Lian, Peng, Sun, Sun, Zhang)

Summer 2011

CHNS3301A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3302A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3303A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)
CHNS3304A-L11 Lecture (Yao, Bao, Cao, Chan, Deng, Jia, Jia, Lian, Lin, Sun, Wang, Zhang)

Summer 2010

CHNS3301A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3302A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3303A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)
CHNS3304A-L10 Lecture (Yao, Bao, Cao, Hou, Hsu, Li, Lian, Lu, Wang, Xie, Yi)