Middlebury

Tong Chen

Sections

Summer 2022 Language Schools

CHNS3101A-L22 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L22 Lecture (Chen)
CHNS3103A-L22 Lecture (Chen)
CHNS3104A-L22 Lecture (Chen)

Summer 2021 Language Schools

CHNS3101A-L21 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L21 Lecture (Chen)
CHNS3103A-L21 Lecture (Chen)
CHNS3104A-L21 Lecture (Chen)

Summer 2020 Language Schools

CHNS3101A-L20 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L20 Lecture (Chen)
CHNS3103A-L20 Lecture (Chen)

Summer 2019 Language Schools

CHNS3101A-L19 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L19 Lecture (Chen)
CHNS3103A-L19 Lecture (Chen)
CHNS3104A-L19 Lecture (Chen)

Summer 2018 Language Schools

CHNS3101A-L18 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L18 Lecture (Chen)
CHNS3103A-L18 Lecture (Chen)
CHNS3104A-L18 Lecture (Chen)

Summer 2017 Language Schools

CHNS3101A-L17 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L17 Lecture (Chen)
CHNS3103A-L17 Lecture (Chen)
CHNS3104A-L17 Lecture (Chen)

Summer 2016 Language Schools

CHNS3101A-L16 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L16 Lecture (Chen)
CHNS3103A-L16 Lecture (Chen)
CHNS3104A-L16 Lecture (Chen)

Summer 2015 Language Schools

CHNS3101A-L15 Lecture (Chen, Peng, Xu)
CHNS3102A-L15 Lecture (Chen)
CHNS3103A-L15 Lecture (Chen)
CHNS3104A-L15 Lecture (Chen)

Summer 2014 Language Schools

CHNS3101A-L14 Lecture (Chen, Gao, Guo, He, Tsai)
CHNS3102A-L14 Lecture (Chen, Gao, Guo, He, Tsai)
CHNS3103A-L14 Lecture (Chen, Gao, Guo, He, Tsai)
CHNS3104A-L14 Lecture (Chen, Gao, Guo, He, Tsai)

Summer 2013

CHNS3101A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3102A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3103A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)
CHNS3104A-L13 Lecture (Chen, DiResta, Guo, Harris, Hu, Liu, Luan, Zhai)

Summer 2012

CHNS3101A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3102A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3103A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)
CHNS3104A-L12 Lecture (Chen, Guo, Tsai, Xu)

Summer 2011

CHNS3101A-L11 Lecture (Chen, Chen, Comstock-Gay, Guo, Pollard, Wang, Yu)
CHNS3102A-L11 Lecture (Chen, Chen, Comstock-Gay, Guo, Pollard, Wang, Yu)
CHNS3103A-L11 Lecture (Chen, Chen, Comstock-Gay, Guo, Pollard, Wang, Yu)
CHNS3104A-L11 Lecture (Chen, Chen, Comstock-Gay, Guo, Pollard, Wang, Yu)

Summer 2010

CHNS3101A-L10 Lecture (Chen)
CHNS3102A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)
CHNS3103A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)
CHNS3104A-L10 Lecture (Chen, Chen, Guo, Li, Sisk, Song)

Summer 2009

CHNS3101A-L09 Lecture (Chen, Chen, Guo, Honey, Lin)
CHNS3102A-L09 Lecture (Chen, Chen, Guo, Honey, Lin)
CHNS3103A-L09 Lecture (Chen, Chen, Guo, Honey, Lin)
CHNS3104A-L09 Lecture (Chen, Chen, Guo, Honey, Lin)

Summer 2008

CHNS3201A-L08 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Wang, Wen, Wu, Xie, Yuan, Zhang)
CHNS3202A-L08 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Wang, Wen, Wu, Xie, Yuan, Zhang)
CHNS3203A-L08 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Wang, Wen, Wu, Xie, Yuan, Zhang)
CHNS3204A-L08 Lecture (Zhang, Chen, Feng, Wang, Wen, Wu, Xie, Yuan, Zhang)

Summer 2007

CHNS3201A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3202A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3203A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)
CHNS3204A-L07 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Lin, Wang, Wen, Xiao, Zhu)

Summer 2006

CHNS3201A-L06 Lecture (Chen, Dai, Li, Lin)

Summer 2005

CHNS3201A-L05 Lecture (Liu, Chen, Hu, Lin, Ru, Wang, Yang, Zhang)
CHNS3202A-L05 Lecture (Liu, Chen, Hu, Lin, Ru, Wang, Yang, Zhang)
CHNS3203A-L05 Lecture (Liu, Chen, Hu, Lin, Ru, Wang, Yang, Zhang)
CHNS3204A-L05 Lecture (Liu, Chen, Hu, Lin, Ru, Wang, Yang, Zhang)