Middlebury

Dan Liu

Sections

Fall 2022

CHNS0201W-F22 Drill 1 (Liu)
CHNS0201Y-F22 Drill 1 (Liu)
CHNS0301A-F22 Lecture (Harris, Liu)
CHNS0301B-F22 Lecture (Harris, Liu)
CHNS0425A-F22 Lecture (Liu)

Spring 2018

CHNS0103R-S18 Drill 1 (Liu)
CHNS0103S-S18 Drill 1 (Liu)
CHNS0103U-S18 Drill 1 (Liu)
CHNS0202A-S18 Lecture (Wiebe, Liu)
CHNS0202B-S18 Lecture (Wiebe, Liu)
CHNS0426A-S18 Lecture (Liu)

Winter 2018

CHNS0102A-W18 Lecture (Xu, Chen, Du, Liu)
CHNS0102B-W18 Lecture (Xu, Chen, Du, Liu)
CHNS0102C-W18 Lecture (Xu, Chen, Du, Liu)

Summer 2009

CHNS3201A-L09 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Diao, Liu, Su, Yuan, Zhang)
CHNS3202A-L09 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Diao, Liu, Su, Yuan, Zhang)
CHNS3203A-L09 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Diao, Liu, Su, Yuan, Zhang)
CHNS3204A-L09 Lecture (Zhang, Chang, Chen, Cui, Diao, Liu, Su, Yuan, Zhang)