Middlebury

Erin Wolcott

Sections

Spring 2025

ECON0500V-S25 Independent Study (Wolcott)

Winter 2025

ECON0500V-W25 Independent Study (Wolcott)
ECON0702B-W25 Seminar (Wolcott)
IPEC0700HC-W25 Senior Work (Winslett, Wolcott)
IPEC0700U-W25 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Fall 2024

ECON0500V-F24 Independent Study (Wolcott)
ECON0701B-F24 Seminar (Wolcott)
IPEC0700HC-F24 Senior Work (Winslett, Wolcott)
IPEC0700U-F24 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Spring 2024

ECON0150D-S24 Lecture (Wolcott)
ECON0500V-S24 Independent Study (Wolcott)

Winter 2024

ECON0500V-W24 Independent Study (Wolcott)
ECON0702B-W24 Seminar (Wolcott)
IPEC0700HC-W24 Senior Work (Winslett, Wolcott)
IPEC0700U-W24 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Fall 2023

ECON0360A-F23 Lecture (Wolcott)
ECON0500V-F23 Independent Study (Wolcott)
ECON0701B-F23 Seminar (Wolcott)
IPEC0700HC-F23 Senior Work (Winslett, Wolcott)
IPEC0700U-F23 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Winter 2023

IPEC0700HC-W23 Senior Work (Winslett, Wolcott)
IPEC0700U-W23 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Fall 2022

ECON0150F-F22 Lecture (Wolcott)
ECON0360A-F22 Lecture (Wolcott)
ECON0500V-F22 Independent Study (Wolcott)
IPEC0700HC-F22 Senior Work (Winslett, Wolcott)
IPEC0700U-F22 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Winter 2022

IPEC0700U-W22 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Fall 2021

IPEC0700U-F21 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Spring 2021

ECON0150A-S21 Lecture (Wolcott)
ECON0150B-S21 Lecture (Wolcott)
ECON0500U-S21 Independent Study (Wolcott)

Winter 2021

ECON0500S-W21 Independent Study (Wolcott)
IPEC0700U-W21 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Fall 2020

ECON0420A-F20 Seminar (Wolcott)
ECON0500V-F20 Independent Study (Wolcott)
IPEC0700U-F20 Independent Study (Yuen, Wolcott)

Spring 2020

ECON0420A-S20 Seminar (Wolcott)
ECON0500U-S20 Independent Study (Wolcott)
ECON0702E-S20 Seminar (Wolcott)

Winter 2020

ECON0500S-W20 Independent Study (Wolcott)
ECON0701E-W20 Seminar (Wolcott)

Fall 2019

ECON0150A-F19 Lecture (Wolcott)
ECON0150B-F19 Lecture (Wolcott)
ECON0500U-F19 Independent Study (Wolcott)

Spring 2019

ECON0150C-S19 Lecture (Wolcott)
ECON0420A-S19 Seminar (Wolcott)
ECON0500U-S19 Independent Study (Wolcott)

Winter 2019

ECON0500S-W19 Independent Study (Wolcott)

Fall 2018

ECON0150A-F18 Lecture (Wolcott)
ECON0150C-F18 Lecture (Wolcott)
ECON0500U-F18 Independent Study (Wolcott)

Spring 2018

ECON0150B-S18 Lecture (Wolcott)
ECON0420A-S18 Seminar (Wolcott)
ECON0500U-S18 Independent Study (Wolcott)

Fall 2017

ECON0150A-F17 Lecture (Wolcott)
ECON0150B-F17 Lecture (Wolcott)
ECON0500V-F17 Independent Study (Wolcott)