Middlebury

Wei Xu

Sections in Fall 2021

Fall 2021

CHNS0101Y-F21 Drill 1 (Xu)
CHNS0301A-F21 Lecture (Xu, Huang)
CHNS0301B-F21 Lecture (Xu, Huang)
CHNS0411A-F21 Lecture (Xu)
CHNS0500D-F21 Independent Study (Xu)
CHNS0700C-F21 Senior Work (Xu)
CHNS0701C-F21 Senior Work (Xu)