Middlebury

Wei Xu

Sections in Fall 2020

Fall 2020

CHNS0101W-F20 Drill 2 (Xu)
CHNS0101X-F20 Drill 2 (Xu)
CHNS0101Y-F20 Drill 2 (Xu)
CHNS0331A-F20 Lecture (Xu)
CHNS0411A-F20 Lecture (Xu)
CHNS0500D-F20 Independent Study (Xu)
CHNS0700C-F20 Senior Work (Xu)
CHNS0701C-F20 Senior Work (Xu)