Middlebury

Xinying Zhou

Sections in Fall 2008

Fall 2008

CHNS0101A-F08 Lecture (Moran, Wang, Zhou)
CHNS0101B-F08 Lecture (Moran, Wang, Zhou)
CHNS0101X-F08 Drill 1 (Zhou)
CHNS0201A-F08 Lecture (Wiebe, Zhou)
CHNS0201B-F08 Lecture (Xu, Wiebe, Zhou)
CHNS0201C-F08 Lecture (Wiebe, Zhou)
CHNS0201W-F08 Drill 1 (Zhou)
CHNS0201Y-F08 Drill 1 (Zhou)