Middlebury

Wei Xu

Sections in Fall 2008

Fall 2008

CHNS0101T-F08 Drill 1 (Xu)
CHNS0101V-F08 Drill 1 (Xu)
CHNS0101Y-F08 Drill 1 (Xu)
CHNS0201B-F08 Lecture (Xu, Wiebe, Zhou)
CHNS0411A-F08 Lecture (Xu)
CHNS0500D-F08 Independent Study (Xu)
CHNS0700D-F08 Senior Work (Xu)